Adref > Trawsgrifio Nawr > Cwestiynnau Cyffredin

Cwestiynnau Cyffredin

Rydym yn ddiolchgar am bob cymorth i wneud y dogfennau hyn yn haws i’w defnyddio. Trwy wirfoddoli i drawsgrifio, rydych yn dod yn rhan o dîm o bobl sy’n gweithio ar y dogfennau.

Ai fi fydd yr unig berson sy’n gweithio ar ddogfen?

Mewn egwyddor, gall unrhywun weithio ar unrhyw ddogfen ar unrhyw amser. Yn ymarferol, rydym yn gwybod bod yn well gan bobl dddechrau gweithio ar ddogfen newydd. Gynted ag y byddwch yn dechrau trawsgrifio, rydym yn argymell eich bod yn cadw eich gwaith. Mae hyn yn arwydd i drawsgrifwyr eraill bod gwaith ar y ddogfen wedi dechrau. O ganlyniad maent yn debygol o ddewis dogfen arall i weithio arni.

Beth os ydw i’n colli fy ngwaith?

Dylech gadw eich gwaith yn aml wrth ichi drawsgrifio er mwyn gwneud yn si┼Ár nad ydych yn ei golli, ond gallwch fynd yn ôl i mewn a’i olygu mor aml ag yr hoffech chi.

Beth os ydw i’n gwneud camgymeriad?

Mae yna broses adolygu ar gyfer yr holl ddogfennau sy’n cael eu trawsgrifio, felly peidiwch â phoeni os ydych yn gwneud camgymeriadau neu yn ansicr o air.

Beth os nad ydw i’n sicr o beth mae rhywbeth yn ei ddweud?

Mae natur y llawysgrifen yn golygu y bydd rhai geiriau wastad yn amhosibl i’w deall neu yn rhai y bydd gofyn dyfalu beth ydynt.

Beth os oes nodiadau ar ochr y dudalen neu os yw’r dudalen mewn colofnau?

Os yw hyn yn digwydd, defnyddiwch y blwch ‘trafodaeth/nodiadau’ i ddweud wrthym sut rydych wedi deilio â hyn. Fel arfer, y peth gorau i’w wneud yw ysgrifennu’r cyfan o’r prif destun, neu’r golofn gyntaf, fel pe bai’n un dudalen. Defnyddiwch gromfachau sgwâr [] i wneud nodyn bod hyn yn [destun ar gyfer colofn dau] neu i gofnodi yn y testun [nodyn yn y marjin wedi ei gofnodi isod] ayyb. Yna ewch ati i drawsgrifio’r testun yn y ffordd sy’n debygol o wneud mwyaf o synnwyr yn eich barn chi.

Beth os yw un golofn yn cofnodi ffigyrau?

Os oes angen darllen yr ail golofn ochr yn ochr â’r cyntaf er mwyn iddo wneud synnwyr yna dylech ei drin fel pe bai ar un llinell. Y peth pwyisg yw bod y testun yn glir ac y bydd yn gwneud synnwyr i unrhywun sy’n darllen y trawsgrifiad.

Beth ddyliwn i ei wneud ar ôl i mi orffen trawsgrifio?

Unwaith rydych yn hapus bod y trawsgrifio yn gyflawn, gwnewch nodyn i gofnodi hynny yn y blwch ‘trafodaeth/nodiadau’. Ar ôl i chi wneud hynny, bydd rhywun o’r tîm adolygu yn edrych arno. Gwirfoddolwyr yw’r rhain hefyd. Yn aml, haneswyr lleol yw’r rhain, sy’n gyfarwydd gyda’r dogfennau ac wedi defnyddio dogfennau gwreiddiol wrth wneud eu hymchwil eu hunain. Byddant yn darllen eich trawsgrifiadau ac unrhyw sylwadau rydych wedi eu gwneud. Unwaith y byddent yn hapus gyda’r gwaith, bydd y ddogfen yn cael ei chloi ar gyfer ei golygu, ac ni fydd unrhywun arall yn gallu ei thrawsgrifio.444

Beth os ydw i’n dechrau dogfen ac yn methu ei gorffen?

Cyn belled a’ch bod yn cadw eich gwaith yn rheolaidd, ni fydd yn cael ei golli. Os nad ydych yn gallu cynorthwyo ymhellach efo’r prosiect, gall rhywun arall barhau gyda’ch gwaith yn nes ymlaen a chwblhau’r trawsgrifiad

Beth os ydw i am olygu dogfen sydd wedi ei chloi?

Bydd tîm o adolygwyr yn gwrio ac yn cloi’r dogfennau yn barod I’w hallforio i Gasgliad y Werin. Gall cyfrolau cyfan gael eu cloi yn barod i’w hadolygu. Mae hyn yn lleihau’r perygl o ddifrod bwriadol i waith gwirfoddolwyr: er y gallwn bob amser adfer golygiadau blaenorol, mae hyn yn cymryd llawer o amser ac felly mae’n symlach cloi gwaith rydych eisoes wedi nodi ei fod yn gyflawn. Os ydych chi am fynd yn ôl i weithio ar ddogfen sydd wedi ei chloi, cysylltwch gyda Sarah neu Rachael (gweler isod).

Sut ydw i’n gallu cysylltu â chi gyda chwestiynau?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, neu yr hoffech chi drafod unrhywbeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda sarah.daly@gwentarchives.gov.uk neu rachael.lovering@gwentarchives.gov.uk.