Scripto | Revision Difference | Transcription

Volume 20

20_040_01

Revision as of Jun 29, 2020, 2:59:54 PM
edited by Publicola
Revision as of Jun 29, 2020, 3:00:28 PM
edited by Publicola
Line 1: Line 1:
<hi>  Page 40<lb/> Document No 222</hi><lb/><lb/>Reg v<hi rend='superscript'>s</hi><person> Edward Pillinger </person> late<lb/>of <place>S<hi rend='superscript'>t</hi> Woollos</place>  Lab<hi rend='superscript'>r</hi><lb/><lb/> For a Riot on the Morn<add>-</add>g of<lb/> Monday 4<hi rend='superscript'>th </hi> Nov<hi rend='superscript'>r </hi> in <place>the<lb/> parish of  Risca</place> <lb/> <del><del>Boro of Newport</del><lb/><lb/> <person>John Partridge</person> of <place>S<hi rend='superscript'>t.</hi> Woollos</place> - Printer<lb/> <del>Charles E</del>  <person>Samuel Etheridge</person> late of <place>S<hi rend='superscript'>t</hi> Woollos</place><lb/><lb/> Sir, The living <lb/><lb/><place>Grays Inn Square</place><lb/> Dec<hi rend='superscript'>r</hi> 30<hi rend='superscript'>th</hi> 1839 <lb/><lb/><add> 222</add>
+
<hi>  Page 40<lb/> Document No 222</hi><lb/><lb/>Reg v<hi rend='superscript'>s</hi><person> Edward Pillinger </person> late<lb/>of <place>S<hi rend='superscript'>t</hi> Woollos</place>  Lab<add>-</add><hi rend='superscript'>r</hi><lb/><lb/> For a Riot on the Morn<add>-</add>g of<lb/> Monday 4<hi rend='superscript'>th </hi> Nov<hi rend='superscript'>r </hi> in <place>the<lb/> parish of  Risca</place> <lb/> <del><del>Boro of Newport</del><lb/><lb/> <person>John Partridge</person> of <place>S<hi rend='superscript'>t.</hi> Woollos</place> - Printer<lb/> <del>Charles E</del>  <person>Samuel Etheridge</person> late of <place>S<hi rend='superscript'>t</hi> Woollos</place><lb/><lb/> Sir, The living <lb/><lb/><place>Grays Inn Square</place><lb/> Dec<hi rend='superscript'>r</hi> 30<hi rend='superscript'>th</hi> 1839 <lb/><lb/><add> 222</add>

Revision as of Jun 29, 2020, 3:00:28 PM

Page 40
Document No 222


Reg vs Edward Pillinger late
of St Woollos Lab-r

For a Riot on the Morn-g of
Monday 4th Novr in the
parish of Risca

Boro of Newport

John Partridge of St. Woollos - Printer
Charles E Samuel Etheridge late of St Woollos

Sir, The living

Grays Inn Square
Decr 30th 1839

222