Scripto | Revision Difference | Transcription

Volume 4

04_064_03

Revision as of Aug 22, 2017, 11:49:21 PM
edited by David Powell Ponthir
Revision as of Nov 3, 2017, 10:19:32 PM
edited by Lorraine
Line 1: Line 1:
Reg<hi rend='superscript'>a</hi> v Frost & others<lb/>
+
<add>[on centre spine of page:-] </add><lb/><lb/>Reg[in]<hi rend='superscript'>a</hi> v[ersus] Frost & others<lb/><lb/> Reg[ina] v[ersu]<add>s</add>Gould & <lb/> <unclear>Thomas</unclear><lb/><lb/>Perjury<lb/><lb/><lb/>Evidence of James<lb/>Jones. -<lb/><lb/><lb/>respecting a part of the<lb/>Mob <del><gap/></del> coming<lb/>up Commercial S[ree]<hi rend='superscript'>t</hi>.<lb/>9 Jan[uar]<hi rend='superscript'>y</hi>/40  one copy by <hi>EM</hi><lb/><lb/><add> [bottom margin:-]</add> 504<<lb/>
 
+
<unclear>Rgl<hi rend='superscript'>d</hi> Goold</unclear> &<lb/><gap/> Thomas<lb/>Perjury<lb/><lb/><lb/>
+
 
+
Evidence of James<lb/>Jones. -<lb/>
+
 
+
 
+
respecting a part of the<lb/>Mob <del><gap/></del> coming<lb/>
+
up Commercial S<hi rend='superscript'>t</hi>.<lb/>
+
 
+
9 Jan<hi rend='superscript'>y</hi>/40  one copy by <hi><gap/></hi><lb/>
+
 
+
 
+
<add>504</add>
+

Revision as of Nov 3, 2017, 10:19:32 PM

[on centre spine of page:-]

Reg[in]a v[ersus] Frost & others

Reg[ina] v[ersu]sGould &
Thomas

Perjury


Evidence of James
Jones. -


respecting a part of the
Mob coming
up Commercial S[ree]t.
9 Jan[uar]y/40 one copy by EM

[bottom margin:-] 504<